Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

Slovaquie

mercredi 17 décembre 2008
PREHLÁSENIE všeobecného zhromaždenia vzbúrených pracujúcich
Obsadenie budovy odborov GSEE

samedi 28 juin 2008
Solidárna akcia parížskej CNT-AIT proti represiám voèi ruským anarchistom a antifa&scaronistom

V polovici apríla vyzvala KRAS (MAP Rusko) k solidárnym akciám na podporu ruských anarchistov a antifa&scaronistov. Jednu z akcií uskutoènila 17. mája 2008 aj parížska skupina CNT-AIT (MAP Francúzsko), keï sa im podarilo naru&scaroni kultúrne podujatie Ruskej ambasády v Paríži. Je tiež dobré upozorni, že neslávne známa ruská poriadková jednotka OMON bola 6. mája 2008 v Paríži na cvièení poèas &scarontudentskej demon&scarontrácie !
Podnet k výzve - Rusko
O praktikách polície v Rusku si asi nikto nerobí žiadne ilúzie. Poru&scaronovanie zákona, práv, nelegálne (...)

jeudi 2 novembre 2006
Novinky v prípade Chantal, členky francúzskej CNT-MAP

Od Pierra z parížskej skupiny CNT prišiel 19. októbra sekciám MAP nasledujúci e-mail. Popisuje najnovšie dianie v prípade Chantal a možnosti ako ju podporiť.
Drahí priatelia, Chcel by som Vám poďakovať v mene Chantal, za vaše solidárne správy. Nemôže odpovedať sama, pretože nehovorí anglicky ani španielsky. Ale vaša podpora, ako aj podpora Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) jej dodala veľa odvahy v tomto ťažkom boji.
Niekoľko aktuálnych informácií o situácii
Prvé súdne pojednávanie sa začalo (...)

lundi 10 mars 2003
SLOVAQUIE
Grève des cheminots, ce n’est qu’un début ?

Le 29 janvier, la grève de six heures appelée par les syndicats des ouvriers des chemins de fer pour lutter contre des suppressions de lignes et des licenciements a largement dépassé tous les espoirs. L’immense majorité des 43.000 salariés des chemins de fer slovaques ont en effet débrayé. Mais, le gouvernement de centre-droit a refusé toute négociation avec les cheminots, déclarant que les coupes budgétaires étaient indispensable pour se conformer aux normes de l’Union Européenne (que la Slovaquie devrait rejoindre (...)

lundi 7 février 2000
Okupácia chemickej továrne Cellatex vo Francúzsku (2000)

Henri Simon, november 2001
Tentokrát prinášame èlánok o boji zamestnancov chemickej továrne Cellatex vo Francúzsku z roku 2000. Keï hrozilo zatvorenie továrne, odbory zaèali nieko¾komesaèné vyjednávania, ktoré nikam neviedli. Pracujúci sa preto rozhodli zorganizova sa sami. Vïaka nekompromisnému (no environmentálne nebezpeènému) prístupu sa im podarilo dosiahnu znaène vylepšenú dohodu pri prepúšaní. Skúsenos z tohto boja by mohla by pre nás celkom aktuálna v terajšej situácii prepúšania spôsobeného finanènou krízou.
Chemická továreò v mesteèku
Givet je osemtisícové (...)

[ Haut ]

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.