Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]Okupácia chemickej továrne Cellatex vo Francúzsku (2000)

lundi 7 février 2000

Henri Simon, november 2001

Tentokrát prinášame èlánok o boji zamestnancov chemickej továrne Cellatex vo Francúzsku z roku 2000. Keï hrozilo zatvorenie továrne, odbory zaèali nieko¾komesaèné vyjednávania, ktoré nikam neviedli. Pracujúci sa preto rozhodli zorganizova sa sami. Vïaka nekompromisnému (no environmentálne nebezpeènému) prístupu sa im podarilo dosiahnu znaène vylepšenú dohodu pri prepúšaní. Skúsenos z tohto boja by mohla by pre nás celkom aktuálna v terajšej situácii prepúšania spôsobeného finanènou krízou.

Chemická továreò v mesteèku

Givet je osemtisícové mesteèko v severnej èasti Francúzska (pri hraniciach s Belgickom). Kedysi bolo strediskom oceliarskeho a textilného priemyslu, po reštrukturalizácii v 70. rokoch sa však zaèalo meni skôr na ve¾ké smetisko, kde nezamestnanos dosiahla 22 %. Európska únia oznaèila továreò Cellatex ako „vysokorizikovú“. Produkovala ve¾a toxického a hor¾avého materiálu a nebola ve¾mi „modernizovaná“. Zaèiatkom roka 2000 v nej pracovalo 153 zamestnancov (1/3 žien). Firma putovala od roku 1991 od jedného vlastníka k druhému a ako posledná ju kúpila spoloènos z Rakúska, ktorá plánovala jej vytunelovanie. Od roku 1991 sa stala hrozba zatvorenia továrne hlavnou metódou obmedzovania pracovných a mzdových požiadaviek. Vlastníci ju využívali, aby zmrazovali rast miezd, znižovali mzdy z nadèasov, zavádzali predèasné odchody do dôchodku a nútili ¾udí pracova cez soboty a dni vo¾na. Zamestnanci skláòali hlavu aj kvôli tomu, že mali k podniku akýsi historický vzah. Pracovali v òom celé generácie rodín.

Na jar 2000 došlo k nieko¾komesaènému neúspešnému vyjednávaniu odborov. Firma nakoniec ohlásila zatvorenia fabriky. Koncom júna ešte prebiehali jednania o zachovaní továrne, ale 5. 7. 2000 bol vyhlásený bankrot.

Výbuch hnevu

„Vykopli nás ako hromadu smetí,“ vyhlásil jeden zo zamestnancov. „Neváhala by som ani sekundu. Som taká nahnevaná, že by som to tu najradšej vyhodila do vzduchu,“ povedala 41-roèná žena, keï sa dozvedela o bankrote. Reakcia bola okamžitá. Ešte v ten istý deò o 20:30 veèer pracujúci obsadili budovu Cellatexu.

„Odboroví predáci sú politikmi, ktorých plne ovládajú ich strany. Nedá sa im veri... Je tu obrovská priepas medzi pracujúcimi bojujúcimi za svoje prežitie a budúcnos vlastných detí a odborárskymi lídrami, ktorí „vyjednávajú“ len za seba.“ (výrok bývalej predáèky).

Všetci podpísali prehlásenie, kde varujú, že ak nedôjde k rozbehnutiu výroby alebo ak nedostanú ove¾a vyššie odstupné a preškolenie ako garantuje zákon, vyhodia fabriku do vzduchu. Odboroví funkcionári nemali nad akciami žiadnu kontrolu. Do 10. 7. sa pred továròou robili vatry z rôznych produktov a materiálov. Kancelárie boli vyplienené, všetky poèítaèe zmizli a brány podniku boli zatvorené - presnejšie, privarené k sebe. Leták podpísaný „tvrdým jadrom Cellatexu“ obsahoval varovanie, že do miestnej rieky Meuse vylejú kyselinu sírovú. Súdneho úradníka, ktorý má dohliadnu nad bankrotom, èloveka z úradu práce a miestneho èlena parlamentu cez noc donútili zosta v továrni. Na miestnom zhromaždení vládnych úradníkov, odborových šéfov a rôznych èlenov miestneho výboru, kde sa malo h¾ada riešenie krízy, rozlialo nieko¾ko zamestnancov na zem benzín a mávalo zapa¾ovaèmi, èo vyvolalo totálnu paniku. Miestne úrady evakuovali všetkých obyvate¾ov v okruhu 500 metrov. Nikto z evakuovaných neprejavil voèi zamestnancom pocity nepriate¾stva. Úrady dokonca odpojili aj telefóny v oblasti, aby zamedzili kontaktu okupujúcich s ¾uïmi vonku.) Evakuácia skonèila, keï sa zaèalo jedna o požiadavke zamestnancov - 150 000 frankov (cca 20 000 USD) na zamestnanca navyše k bežným dávkam v nezamestnanosti.

Napriek tomu, že zaèal vznika spor medzi radikálnymi a umiernenými zamestnancami (o ktorom, žia¾, nemáme viac informácií), na odborových byrokratov sa stále jednotne h¾adelo ako na nepriate¾ov. Stratégiou úradov bolo èaka, ak to bude nutné, aj mesiace, aby sa pracujúci unavili. Možno to fungovalo mnohokrát v minulosti, ale v prípade Cellatexu sa prerátali. Keï navrhli prevoz najnebezpeènejších chemikálií (z „bezpeènostných“ dôvodov), jeden robotník odpovedal : „Ak s nimi pohnete, jednania behom minúty skonèia. Pokia¾ nemám svoju bezpeènos a istoty ja, nebudú ju ma ani oni.“

Poèas jednaní miestnych prominentov demonštrovali pracovníci pred budovou s transparentmi „Pôjdeme pekne všetci... bum bum“. 12. 7. vyliali do rieèky vlievajúcej sa do rieky Meuse 5 000 litrov kyseliny sírovej, symbolicky natretej na èerveno. Požiarnikom sa pod ochranou polície podarilo zabráni tomu, aby sa dostala do Meuse, no zamestnanci ïalej hrozili, že každé dve hodiny budú vypúša 10 000 litrov, èo ale nakoniec neurobili. (Je potrebné doda, že továreò bola neslávne známa tým, že vypúšala do rieky 5 000 litrov derivátov síry týždenne). Vysoký funkcionár odborov CGT zavolal do továrne a požiadal pracujúcich „aby nepokraèovali v zúfalých èinoch“. Akcia nakoniec viedla k obnoveniu vyjednávaní v Paríži. Prelomila tiež mediálne ticho. Vláda prišla na jednania so stratégiou oddeli tvrdé jadro od umiernených, ktorí mali medzi sebou intenzívne debaty.

Robotníci pokraèovali vo vyvíjaní tlaku vnútri podniku aj mimo neho - pred bránami továrne robili pre médiá ve¾ké vatry a malé demonštratívne výbuchy . Polícia bola na mieste, ale v bezpeènej vzdialenosti od fabriky.

Výnimoèné víazstvo

19. 7. 2000 zamestnanci jednohlasne prijímajú novú ponuku úradov. Každý zamestnanec dostal :

1. odškodné 80 000 frankov (pôvodne žiadali 150 000 a bolo im ponúkaných 36 000),

2. mesaèný príplatok k podpore v nezamestnanosti, vïaka èomu dostal každý, kto robil vo fabrike viac ako 6 mesiacov, plnú výšku mzdy poèas doby ïalších 2 rokov,

3. zvláštne výhody pri preško¾ovaní.

Bol tiež zriadený orgán, ktorý mal dozera nad realizáciou dohody (a zároveò zabráni obnove boja zo strany pracujúcich). Minister práce vzdal hold odborom a miestnym politikom.

„Bojova sa vyplatí,“ tak znel odkaz pre francúzskych pracujúcich v tej dobe. Celá udalos viedla k množstvu debát, ktoré v skutoènosti ukázali, že ekonomickí, politickí aj odborárski vodcovia majú strach z toho, že by sa nieèo také zopakovalo s nepredvídate¾nými dôsledkami. Zmobilizovali sa aj sociológovia. Niektorí tvrdili, že Cellatex „bol záležitosou všetkých tých, ktorí sa nenechajú oklama lacným trikom o internetovej revolúcii, prekvitajúcej ekonomike a kratších radách na úradoch práce.“ (Iní namietali a v èlánkoch pre masmédiá vyhlasovali, že „Cellatex nebol politickou záležitosou, ale terorizmom a že nemá niè spoloèné s návratom anarchosyndikalistických myšlienok...“ Ak už toto nie, èo potom ?) Je pravda, že 2 týždne po dohode naozaj došlo k podobným bojom na ïalších pracoviskách vo Francúzsku. Niektorí ministri zaèali hovori o „terorizme“ a „ekoterorizme“. V mnohých podnikoch sa sprísnil dozor nad „nebezpeènými“ materiálmi a prichádzalo k aktualizácii rôznych foriem politickej, odborárskej a administratívnej intervencie. Avšak, dialektika triedneho boja je ako hraèka èertík v skrinke - vždy sa otvorí v novej podobe, kým experti tlaèia na tie staré.

Štrajk v Cellatexe bol v lete 2000. V lete 2001 sa uskutoènili rozhovory s bývalými zamestnancami. Takmer nikto z nich si nenašiel novú prácu, takže drvivá väèšina žije stále z podpory a vedia, že prácu si nenájdu. Stále sú ale presvedèení, že ich akcie a stratégia boli správne a keby ju bolo treba zopakova, išli by do toho. Ba èo viac, urobili by viac a konali by ove¾a tvrdšie !

Pôvodne vyšlo vo francúzskych novinách „Echanges“. Skrátená verzia bola uverejnená v magazíne „AnarchoSyndicalist Review“ s komentárom od CNT - francúzskej sekcie Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Slovenský preklad vyšiel v novinách Žerme bohatých è. 2 (2001).

http://www.priamaakcia.sk/Okupacia-...


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

  Présentation
  Contacts
Déplier Abstention et résistances populaires
Déplier Dossiers
  ESPOIR (Bulletin du SIPN)
  FACE A LA CRISE
Déplier International
Déplier Luttes : actualité, bilans, archives
  LUTTES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
  Publications
  RESISTANCE POPULAIRE
  SOLIDARITE
Déplier Stratégie
  Sur la Toile
Déplier Syndicalisme ?
Déplier TRAVAILLER PLUS ? POUR QUOI ? PRODUIRE ? COMMENT ?
  YVELINES ROUGE ET NOIR

LISTE DE DIFFUSION
      S'ABONNER
     Votre adresse électronique :
     
     
     Un message de confirmation vous sera demandé par courrier électronique.
      Gérer son abonnement.
     Votre adresse d'abonné :
     
     
      CONSULTER LES ARCHIVES

[ Plan du site ] [ Haut ]

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.