Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]PREHLÁSENIE všeobecného zhromaždenia vzbúrených pracujúcich

Obsadenie budovy odborov GSEE

mercredi 17 décembre 2008

Buï urèíme dejiny my, alebo ony urèia nás

My, manuálne pracujúci, zamestnaní, nezamestnaní, doèasne pracujúci, miestni i prisahovaní, nesledujeme pasívne televíziu. Od vraždy Alexandrosa Grigoropoulosa v sobotu v noci (6.12.), sme sa zúèastòovali demonštrácií, bojov s políciou a obsadzovania centra mesta alebo okolitých štvrtí. Opakovane sme museli odchádza z práce a od našich každodenných povinností, aby sme mohli vyjs do ulíc so študentmi, vysokoškolákmi a ïalšími bojujúcimi pracujúcimi.

Rozhodli sme sa obsadi budovu GSEE

-  aby sme ju zmenili na miesto slobodného vyjadrenia a stretávania sa pracujúcich.

-  aby sme popreli médiami pretláèaný mýtus, že pracujúci sa stretov nezúèastòovali a nezúèastòujú a že hnev týchto dní je záležitosou nejakých 500 „zamaskovaných", „chuligánov" èi iných rozprávkových bytostí, zatia¾ èo na televíznych obrazovkách prezentujú pracujúcich ako obete stretov. A to v situácii, kedy kapitalistická kríza v Grécku a na celom svete, vedie k bezpoètu prípadom prepúšania, ktoré médiá a ich manažéri prezentujú ako „prirodzený jav".

-  aby sme odhalili úlohu odborovej byrokracie v podkopávaní vzbury (ale aj v iných záležitostiach). GSEE a celý odborársky mechanizmus, na ktorom stojí celé desaroèia, podkopáva boj, vyjednáva našu pracovnú silu za omrvinky, udržuje nažive systém vykorisovania a námezdného otroctva. Ve¾avravný je postoj GSEE z minulej stredy (pozn. prekl. - deò generálneho štrajku) : GSEE zrušila plánovanú demonštráciu štrajkujúcich a uspokojila sa s krátkym zhromaždením na námestí Syntagma. Súèasne sa uistila, že všetci ¾udia sa z námestia rýchlo rozídu, lebo sa obávala, že by sa mohli nakazi vírusom vzbury.

-  aby sme po prvýkrát naozaj otvorili toto miesto - na znak pokraèovania spoloèenského otvárania, ktoré vzbura spôsobila. Aby to bolo miesto, ktoré vybudovala naša úèas, miesto, odkia¾ sme boli vylúèení. Dlhé roky sme zverovali svoj osud do rúk spasite¾ov rôzneho druhu a skonèili sme tak, že sme stratili vlastnú dôstojnos. Musíme zaèa prijíma našu zodpovednos ako pracujúci a skoncova s h¾adaním nádeje u múdrych vodcov alebo „schopných" zástupcov. Musíme si osvoji vlastný hlas, stretáva sa, rozpráva sa, rozhodova a kona. Proti útoku, ktorému èelíme. Jedinou cestou je vytvorenie mnohotvárneho kolektívneho odporu „zdola".

-  aby sme propagovali myšlienku samoorganizácie a solidarity na pracoviskách, výborov pre boj a kolektívnych spôsobov práce zdola, a zrušenia byrokratických odborov.

Roky prehåtame biedu, predávanie sa na pracoviskách a èelíme násiliu v práci. Zvykli sme si poèíta zmrzaèených a màtvych - ako takzvané „pracovné úrazy". Zvykli sme si ignorova zabíjanie ¾udí, ktorí sa sem prisahovali - bratov z našej triedy. Sme unavení ži život v starostiach o istotu našej práce, platenie kolkov a penzie, ktoré sa teraz ukazujú ako sen v nedoh¾adne.

Keï teraz bojujeme, aby sme nenechávali náš život v rukách šéfov a zástupcov odborov, bojujeme zároveò za to, aby v rukách štátu a právneho mechanizmu nezostal ani jeden vzbúrenec.

Okamžité prepustenie zadržiavaných

Žiadne obvinenia voèi zatknutým

Samoorganizáciu pracujúcich

Generálny štrajk

Všeobecné zhromaždenie vzbúrených pracujúcich


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.