Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

Türkçe / Turc

jeudi 22 octobre 2009
Ankara-22 Ekim : Belgrad Anarþistlerine Özgürlük !

Communiqué suite à l’appel au rassemblement de solidarité à Paris avec les compagnons otages en Serbie (cf. http://cnt-ait.info/ecrire/articles.php3 ?id_article=1726)
[22 Ekim- Perþembe] Anarþi Kolektifi Ankara, Belgrad’da tutsak edilen anarþist yoldaþlarý için Sýrbistan Büyükelçiliði önünde basýn açýklamasý yaptý.
Geçtiðimiz ay, Yunanistan Büyükelçiliði’ne karþý yapýlan eylemden sonra tutsak edilen 6 Belgrad anarþistinin özgür býrakýlmasý amacýyla Anarþi Kolektifi Ankara, Sýrbistan Büyükelçiliði önünde basýn açýklamasý yaptý. Bildirinin Türkçe ve Sýrpça okunmasýnýn ardýndan, Sýrpça ve Türkçe “Haydi Barikatlara” söylendi. (...)

mardi 30 septembre 2008
YENİ KAFKAS SAVAŞINA HAYIR !

Gürcistan ve Güney Osetya arasındaki askeri etkinliklerin patlak vermesi bir taraftan NATO tarafından desteklenen Gürcistan diğer taraftan ise Rus devleti arasında büyük ölçekte bir savaşın çıkması tehdidini oluşturmuştur. Şimdiye kadar çoğunluğu barışçıl kent sakini olmak üzere binlerce insan katledildi ve yaralandı. Şehirler ve yerleşim yerleri yerlebir edilerek yok edildi. Toplum milliyetçi ve şovenist bir histerinin pis (...)

Perşembe 3 Ağustos 2006
Tarİh , Cezayİrlİ anarþİst Saïl Mohamed’İn yaþamöyküsü

Saïl Mohamed Ameriane ben Amerzaine, Birinci Dünya Savaþý’ndan sonra Anarþist Birliðe (UA) katýldý. 1923’te Cezayir Kökenliler Savunma Komitesi’ni kurdu. 20li yýllarýn sonunda CGT-SR içerisinde Cezayirli Kökenliler Seksiyonu’nu oluþturdu. Ýspanya’daki Frankocu ayaklanmadan sonra, Saïl, Durruti Kolu’nun Fransýzca-konuþan seksiyonu olan Sebastian Faure Bölüðü’ne katýldý. Ýkinci Dünya Savaþý’nýn baþýnda, tekrar tutuklandý ve Riom’da bir toplama kampýna konuldu. 1944’den sonra diðerleriyle birlikte anarþist hareketin yeniden inþasý için çalýþtý.
SAïL MOHAMED, 1894-1953: CEZAYÝRLÝ BÝR ANARÞÝSTÝN (...)

Salı 8 Kasım 2005
FAÞÝZME KARÞI, KÝTLESEL ÝTAATSÝZLÝK , GENEL GREV

Devlet, birkaç gün önce Marsilya ulaþým sektöründeki grevi yasadýþý ilan ediyordu.
8 Kasým’da olaðanüstü hal ilan etti.
Devlet, çalýþanlarýn talepleriyle yüzleþtiðinde, banliyölerdeki halkýn öfkesiyle yüzleþtiðinde, çalýþanlarýn ve gençlerin meþru özlemlerini tatmin etmeyi bir kenara býrakýp kapitalizmi savunuyor. Artýk hiç kimse politikacýlarýn vaatlerine ve medyanýn yalanlarýna inanmadýðý zaman, falakalar ve hapishaneler sefalet ve ölüm tacirlerinin düzenini ayakta tutmaya yetmediði zaman, tüm bunlar yetersiz kaldýðý zaman, Faþizm hortluyor.
2002’de, sözde, Faþizme karþý siper oluþturmak amacýyla yapýlan Chirac’a oy verme çaðrýsýnýn maskesi iþte (...)

Pazar 6 Kasım 2005
RUZGAR EKEN, FIRTINA BICER

Siddet, sitelerde gunluk yasam seklidir :
Siddet, Diplomaya,yetenege gore degil ; gorunuse bakarak ise almaktir.
Siddet, Geçiçi islerde,guvencesiz ve karin tokluguna çalistirmaktir.
Siddet, egitim sistemindeki esitsizliktir.
Siddet, evsizliktir.
Siddet, toplumda kadinlari kotu yol, kapali yasam secimine zorlamaktir.
Siddet, gunluk polis baskisidir.
Siddet, iki yuzlu toplum olmaktir.
Siddeti yaratan aslinda genclik degildir.Bu iki yuzlu toplumun tum politik partileri, medyasi,tum dinleri (...)

Salı 27 Nisan 2004
DECLARATION DE LA COORDINATION LIBERTAIRE CONTRE L’OTAN

Nos rêves s’assombrissent, nous perdons progressivement tout espoir. Certains veulent que nous nous sentions ainsi. La maîtrise de nos vies nous est retirée par ceux qui font grossir leur capital. Le patron exploite le travailleur, les actionnaires exploitent les pauvres, et les pays riches exploitent le reste du monde. C’est ça le système de l’argent, le capitalisme !
Depuis des années, le capitalisme a consolidé son existence par le biais d’ organisation telles que le FMI (Fond Monétaire International) (...)

Cuma 6 Şubat 2004
René RIESEL İle Dayanýþma

René RIESEL, 1998 yýlýnda, Fransa’nýn güneyinde, bir Novartis’te, "topraktaki" Genetik Açýdan Deðiþtirilmiþ Organizmalar ekinini ve ayrýca CIRAD (Centre International de recherche Agronomique pour le développement) laboratuvarýný tahrip etmekten yedi (7) ay hapse mahkum edildi.
José Bové’un aksine, René Riesel temiz bir antikapitalist militan. Fransýz cumhurbaþkaný Chirac’tan özel af talebinde bulunmadý ve siyasi partilerden, resmi sendikalardan ya da ATTAC gibi reformist gruplardan her türlü "desteði" reddediyor.
1 Aralýk’tan bu yana hapiste bulunuyor. (...)

Salı 8 Nisan 2003
VATANSEVERLİK, ÖZGÜRLÜGE KARSI BIR TEHDIT
Emma Goldman, 1911

Vatanseverlik nedir? Bir kiþinin doðduðu topraklara, çocukluðunun anýlarý ve umutlarýnýn, hayallerinin ve özlemlerinin bir arada toplandýðý yere duyduðu sevgi midir? Çocuksu bir naiflikle, bulutlarýn akýþýný seyrettiðimiz ve kendimizin de neden öylesine yumuþakça uçamadýðýmýzý merak ettiðimiz yer midir? Milyarlarca parlayan yýldýzý sayýp, ruhlarýmýzýn derinliklerine iþleyen "gözümüzün nuru mu"? Kuþlarýn müziðini dinleyip, onlar gibi uzak diyarlara uçmak için kanatlarýmýz olmasýný dilediðimiz yer mi? Ya da annemizin dizlerinde oturup, büyük zaferlerin ve efsanelerin hikâyeleriyle kendimizden geçtiðimiz yer (...)

Perşembe 13 Mart 2003
Sýrbİstan; BÝR GANGSTERÝN ANÝ ÖLÜMÜ

Medyada geniþ yer bulan haberlere göre Amerikan ordusu dünyanýn en büyük bombasý olan dokuz buçuk ton aðýrlýðýndaki bir bomba denemesini gerçekleþtirdi.
AB ve NATO’nun kenarýndaki uydu-devletlerden birisinin baþbakaný, ayný zamanda Sýrbistan ve Karadað’ýn bu örgütlerin koynuna girmesinin en etkin temsilcisi olan, bazý suç çeteleriyle yakýn iliþkileriyle - her çeþit iktidarýn gasp etmesi ve suç iþlemesi için kaçýnýlmaz olan türden iliþkiler - tanýnan Zoran Djindjic bugün Belgrad’da vurularak öldürüldü.
Eðer Zoran Djindjic bilinçlice seçilmiþ gerçek bir hedef ve hoþnutsuzluðun kaynaðý görülerek öfkeli çalýþan sýnýf tarafýndan öldürülmüþ (...)

Cumartesi 16 Kasım 2002
KAÇAK ÇALISTIRMA, YASADISI ÇALISTIRMA, TEHLIKELI ÇALISTIRMA: YETER ARTIK !

KAÇAK ÇALISTIRMA, YASADISI ÇALISTIRMA, TEHLIKELI ÇALISTIRMA: YETER ARTIK!
Fransa’da yasanan issizligin sayesinde, insaatlarin ya da çiftliklerin patronlarinin sagladiklari çikarlar çok fazla: yasadisi islerde, is sözlesmesi yapmadan çalistiriyorlar. Patronlar için bu bir maksimum kazanç: Sosyal güvenlik paralarini yatirmadan, isçilere istedikleri kadar ödeyebilirler (ve hatta sik sik ödemiyorlar da!). Patronlar, isçileri, onlarin sosyal haklarini ellerinden alarak asagilarlar. Patronlar isçilere köle gibi davranirlar. Isçiler sik (...)

Cuma 15 Şubat 2002
Turquİe, Mayday 2000 - Manİfeste du 1er maİ des anarchİstes d’Ankara

la terre a achevé sont millième tour autour du soleil depuis que jésus est né, mais la mère de toutes les méchanceté, l’autorité, continue d’exister sur terre sous differente formes.
En ce debut de millenaire, le pouvoir change de main des "états" (image la plus sauvage de toutes les sortes d’autorités politiques) vers "le capitalisme global" (sorte d’autorité économique dont l’objectif est la domination sans limites de la terre entière). Mais l’autorité est partout :
sur la terre unifiée , qui est uniformisée,
dans (...)

Cumartesi 1. Aralık 2001
CNT AIT 1 Mayýs Manİfestosu

CNT AIT (Toulouse) 1 Mayýs Manifestosu
1 Mayýs her yýl tüm dünyada, iþçiler, iþsizler, geçici iþçiler ve tüm sömürülen insanlarýn dayanýþma ve mücadele günü olarak anýlýr. Günümüzde ýrkçýlýk ve iþsizlik týrmanýþ içinde, kadýnlar ve gençler giderek artan oranda baskýya maruz býrakýlýyorlar.... Bugün, bu otoriter ve adaletsiz dünyayý deðiþtirmek isteyen insanlar olarak örgütlenmeye özellikle ihtiyacýmýz olduðu gündür.
Bizler, CNT AIT (Uluslararasi Emekçi Birligi) olarak herkesin kendi yaþamýný etkileyen konularla ilgili karar alma süreçlerine doðrudan ve gerçekten katýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. CNT AIT bu nedenle seçimlere katýlmýyor ve iktidar (...)

[ Haut ]
  Présentation
  Contacts
Déplier Abstention et résistances populaires
Déplier Dossiers
  ESPOIR (Bulletin du SIPN)
  FACE A LA CRISE
Déplier International
Déplier Luttes : actualité, bilans, archives
  LUTTES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
  Publications
  RESISTANCE POPULAIRE
  SOLIDARITE
Déplier Stratégie
  Sur la Toile
Déplier Syndicalisme ?
Déplier TRAVAILLER PLUS ? POUR QUOI ? PRODUIRE ? COMMENT ?
  YVELINES ROUGE ET NOIR

LISTE DE DIFFUSION
      S'ABONNER
     Votre adresse électronique :
     
     
     Un message de confirmation vous sera demandé par courrier électronique.
      Gérer son abonnement.
     Votre adresse d'abonné :
     
     
      CONSULTER LES ARCHIVES

[ Plan du site ] [ Haut ]

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.