Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

POLOGNE / POLSKI

Piątek 22 Październik 2010
Czego nam się nie mówi o francuskich emeryturach?

To prawda, że wydłużyła się średnia długość życia. Liczba emerytów w 1960 r. wynosiła 20%, w 2050 r. wyniesie prawdopodobnie 50%. Ale liczba osób, które płacą składki na system emerytalny rosła nieprzerwanie aż do 2010 r. Mediana produktywności wzrosła aż o 500% w latach 1960-2010. Produktywność jednego pracownika w 2010 r. z łatwością może opłacić emeryturę dla (...)

mercredi 8 septembre 2010
Kwestia Romska

Tekst poniżej został wysłany 28 sierpnia b.r. do redakcji portalu francuskiej sekcji CNT-AIT (IWA) przez Gabi Jimeneza, cygańskiego malarza mieszkającego we Francji.
Cyganie nie mają szczęścia. Nie od dziś. Bez popadania w demagogię i paranoję, można powiedzieć, że w ciągu ostatnich dekad, w latach 1939/45 i w ciągu całego XX wieku, państwo francuskie zsyłało koczowników do obozów koncentracyjnych, (...)

Środa 17 Grudzień 2008
Oœwiadczenie pracowników zajmuj¹cych siedzibê greckiego biurokratycznego zwi¹zku zawodowego

Albo bêdziemy decydowaæ o naszej przysz³oœci sami, albo decyzje bêd¹ podejmowane za nas
My, robotnicy, pracownicy, bezrobotni, pracownicy tymczasowi, miejscowi lub imigranci, nie stanowimy biernej masy telewidzów. Od momentu zamordowania Alexandrosa Grigoropoulosa w sobotni wieczór, bierzemy udzia³ w demonstracjach, starciach z policj¹, okupacjach centrów i poszczególnych dzielnic miast. Wielokrotnie czuliœmy siê zobowi¹zani, by opuœciæ miejsce pracy i wyjœæ na ulice wraz z uczniami, studentami, a tak¿e innymi (...)

Niedziela 6 Lipiec 2008
Europa - przestrzeñ wolnoœci (dla kogo?)

Poni¿ej publikujemy t³umaczenie ulotki napisanej przez francuski oddzia³ CNT-AIT (Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników), któr¹ aktywiœci rozrzucili w biurach Lionbridge w Pary¿u i Brukseli.
Czy jeszcze to pamiêtacie? To by³o dawno temu. Na pocz¹tku lat 80., w komunistycznej Polsce, tworzenie zwi¹zków zawodowych by³o ca³kowicie zakazane.
W kraju realnego socjalizmu utworzyæ zwi¹zek oznacza³o sprzeciwiæ siê Pañstwu-szefowi, to oznacza³o, ¿e jest siê zdrajc¹ Narodu. Oznacza³o ujawniæ tajemnice niewygodne dla (...)

lundi 30 juin 2008
Lionbridge - doœæ ³amania praw pracowniczych !
Akcja CNT-AIT w Pary¿u i w Belgii

Zwi¹zkowcy z CNT-AIT (Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników) z Pary¿a, mimo ochrony, dostali siê do budynku miejscowego oddzia³u korporacji Lionbridge. Zanim zostali usuniêci przez ochronê, uda³o im siê rozdaæ wszystkim obecnym pracownikom firmy ulotki przedstawiaj¹ce sytuacjê w warszawskim Lionbridge. Rozrzucili tak¿e ulotki w kilku miejscach budynku. Nastêpnie po krótkim starciu s³ownym z dyrektorem i jego ochron¹, wyszli z budynku.
Flamandzka grupa CNT AIT (IWA - Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Robotników) (...)

lundi 3 décembre 2007
Jak Marx i Machno spotkali siê z McDonald’sem
Considérations sur les grèves de Pizza Hut, de McDonald’s et des Frog Pubs

Historia zwyciêstw pracowników tymczasowych w Pary¿u i ich walki za pomoc¹ zwi¹zkowych, poza-zwi¹zkowych, legalnych i nielegalnych metod.
[Od t³umacza : w tekœcie jest mowa o zwi¹zku zawodowym CNT-F, który jest zupe³nie inn¹ organizacj¹ ni¿ CNT-AIT (zrzeszona w miêdzynarodówce IWA). Tekst zosta³ napisany przez uczestnika Komitetu Solidarnoœciowego wspieranego przez CNT-AIT, który mocno krytykuje styl organizacyjny CNT-F ("Vignoles") ze wzglêdu na politykierstwo tej organizacji i próbê przejêcia walki zwi¹zkowej z (...)

Niedziela 2 Wrzesień 2007
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Robotników - IWA

Latem 1920 roku w Moskwie, nowopowo³ana Trzecia Miêdzynarodówka zaproponowa³a utworzenie Miêdzynarodówki Czerwonych Zwi¹zków Zawodowych. W grudniu tego samego roku syndykaliœci spotkali siê w Berlinie i postanowili zareagowaæ na tego typu inicjatywê. Wysunêli oni kilkanaœcie punktów, które mia³y byæ warunkami, od spe³nienia których zale¿a³o to czy syndykaliœci przyst¹pi¹ do Miêdzynarodówki: "Absolutna niezale¿noœæ ruchu od jakichkolwiek partii politycznych i za³o¿enie, i¿ zmiany spo³eczne mog¹ byæ przeprowadzone jedynie przez (...)

Poniedziałek 16 Sierpień 2004
CZYM JEST I JAK POWSTALO
MIEDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ROBOTNIKOW
Miedzynarodowka Anarcho-Syndykalistyczna

Wstęp od wydawcy. Broszura ta została wydana w 1927 roku w Paryżu przez Wydawnictwo „NOWA EPOKA”. Postanowiliśmy wydać ją ponownie, choć od pierwszego jej wydania minęło 74 lata, uważamy, że tematy w niej poruszane są nadal bardzo aktualne. Czytając tą pozycje, można dojść do wniosku, że po tylu latach sytuacja pracowników niewiele się zmieniła. Przecież obecnie związki zawodowe (...)

Czwartek 27 Maj 2004
DWA DNI PIEKłA W ZATOCE CADIZ I SEWILLI

Na poczštku lutego w Andaluzji 2 dni trwały walki pomiędzy zwišzkowcami stoczni Izar S.A. a policjš.
Robotnicy wœciekli sš nowe warunki pracy. Ponieważ ich żšdania dotyczšce kontraktu płacowego były przez miesišce odstawiane na półkę przez półpaństwowy koncern, a ostatnio zarzšd zapowiedział zmiany warunków zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu. Jednoczeœnie zarzšd oœwiadczył, że po latach przynoszenia strat, firma przynosi dochód. (...)

Środa 3 Wrzesień 2003
UWAGA !

CGT-Hiszpania, CNT-Vignole-Framcka oraz SAC-Szwecja spotkali się na obozie letnim zaaranżowanym przez organizację studencką Vignoli FAU w miasteczku Masseube we Francji, aby ocenić mobilizacje od Goteborgu do Genui. Gazeta SAC "Arbetaren" zamieściła trój stronicowy artykuł z Masseube napisany przez Bella Frank w numerze 35/01 (31/8 - 6/9 - 2001). Został on zatytułowany "Syndykaliści o letnich mobilizacjach". Niniejszym dajemy wam niektóre (...)

Środa 3 Wrzesień 2003
Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników i Pracowników
OBRONA ANARCHOSYNDYKALIZMU ORAZ MSR

Zakończymy ten raport wydarzeniem, które miało miejsce kilka dni przed tym, jak zostaliśmy wybrani na członków sekretariatu MSR (Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników i Pracowników) przez NSF (MSR-Norwegia) w styczniu. Pewna osoba zatelefonowała i powiedziała, że sekretarz SAC, Hannele Peltonen, wysłała jej wiadomość informującą, że chce się spotkać z sekretariatem MSR, póki ten jest w Norwegii. SAC i MSR mogło (...)

Środa 4 Grudzień 2002
Solidarité avec les ouvriers d’Ozarow !

Ozarow est une petite ville à côté de Varsovie, connue pour son usine de câbles, et depuis quelques jours ses émeutes continuelles. Les ouvriers de l’usine était en grève et occupaient leur usine qui a été fermé par le capitaliste Boguslaw Ciupal, propriétaire de deux usines similaires en Pologne. Cipupal a acheté l’usine d’Ozarow et au nom d’un « manque de marché » a décidé de la fermer, malgré les promesses qu’il avait tenues lorsqu’il l’avait achetée. Par ce moyen, il compte augmenter les profits qu’il tire des deux (...)

Niedziela 6 Październik 2002
Strajk pracowników "Newell"
potrzebne wsparcie!

"Newell Window Fasion inc" jest firmą specjalizującą się w dystrybucji okien. Odlewnia w Negrepelisse - małej miejscowości blisko Montauban, w południowo-zachodniej Francji - produkuje wyroby metalowe do okien, rolet oraz wyroby ślusarskie.
Fabryka należy do amerykańskiej międzynarodowej korporacji Newell-Rubbermaid (Rubbermaid, długopisy Parker-Eldon , zabawki Gracco, oprzyrządowanie kuchenne Calphalon Wearever , (...)

Środa 29 Maj 2002
Solidarité internationale
JUSTICE ET LIBERTE POUR TOMASZ WILKOSZEWSKI

Tomasz Wilkoszewski (ou Tomek) est un anti-fasciste polonais. En 1996, suite à une rixe avec une bande de néo-nazis, il a été accusé de meurtre et condamné à 15 ans de prison.
Il est emprisonné depuis 6 ans. Conformément à la loi polonaise, une grâce présidentielle demandant la libération de Tomek sera déposée le 26 juin 2002. L’ACK (Croix Noire Anarchiste de Pologne, organisation de soutien aux prisonniers politiques libertaires) organisera des manifestations le 25 juin 2002 et fait appel à la solidarité (...)

[ Haut ]
A LIRE SUR LA TOILE

  ZSP (Pologne)

Section polonaise de l’Association Internationale des Travailleurs[ Haut ]
  Présentation
  Contacts
Déplier Abstention et résistances populaires
Déplier Dossiers
  ESPOIR (Bulletin du SIPN)
  FACE A LA CRISE
Déplier International
Déplier Luttes : actualité, bilans, archives
  LUTTES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
  Publications
  RESISTANCE POPULAIRE
  SOLIDARITE
Déplier Stratégie
  Sur la Toile
Déplier Syndicalisme ?
Déplier TRAVAILLER PLUS ? POUR QUOI ? PRODUIRE ? COMMENT ?
  YVELINES ROUGE ET NOIR

LISTE DE DIFFUSION
      S'ABONNER
     Votre adresse électronique :
     
     
     Un message de confirmation vous sera demandé par courrier électronique.
      Gérer son abonnement.
     Votre adresse d'abonné :
     
     
      CONSULTER LES ARCHIVES

[ Plan du site ] [ Haut ]

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.