Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]Solidárna akcia parížskej CNT-AIT proti represiám voèi ruským anarchistom a antifa&scaronistom

samedi 28 juin 2008

V polovici apríla vyzvala KRAS (MAP Rusko) k solidárnym akciám na podporu ruských anarchistov a antifa&scaronistov. Jednu z akcií uskutoènila 17. mája 2008 aj parížska skupina CNT-AIT (MAP Francúzsko), keï sa im podarilo naru&scaroni kultúrne podujatie Ruskej ambasády v Paríži. Je tiež dobré upozorni, že neslávne známa ruská poriadková jednotka OMON bola 6. mája 2008 v Paríži na cvièení poèas &scarontudentskej demon&scarontrácie !

Podnet k výzve - Rusko

O praktikách polície v Rusku si asi nikto nerobí žiadne ilúzie. Poru&scaronovanie zákona, práv, nelegálne zadržiavanie a preh¾adávanie sú bežnou praxou. Výzva na týždeò akcií proti policajnej brutalite (11.-20. 4. 2008) pri&scaronla po udalostiach zo 4. apríla, kedy bolo 7 mladých ¾udí (vrátane troch neplnoletých) zbitých a nelegálne zatknutých pri stanici metra Sokolniki v Moskve. Úèastnili sa malej nenásilnej akcie poukazujúcej na policajné násilie, keï vytvorili ¾udskú reaz a žiadali dodržiavanie zákona zo strany polície. Bitie a muèenie pokraèovalo aj na policajnej stanici - kopanie, bitie obu&scaronkami a stolièkami, búchanie hlavou o stenu, elektro&scaronoky po celom tele, vrátane slabín a hlavy. Jeden z mladíkov dostal po dávke elektro&scaronokov infarkt, no odmietli mu poskytnú potrebnú pomoc. Rodièom bolo povedané, že zranenia sú z bitky na ulici (ku ktorej nikdy nedo&scaronlo a polícia to v médiách sama potvrdila) a nemocnice odmietli zranených o&scaronetri, pretože lekári vedeli, že ide o policajné násilie, èo ukazuje, že medzi políciou a nemocnicami je už vytvorená istá &bdquokoordinácia&ldquo v tejto veci. Polícia navy&scarone pri&scaronla s obvinením z útoku na verejného èinite¾a, za ktoré hrozí až 5 rokov väzenia.

Akcia CNT-AIT - Francúzsko

Po aprílovej výzve ruských anarchistov a siete Food Not Bombs (FNB) sa konalo viacero akcií v Rusku (na fotke akcia z 18. apríla, Moskva) aj inde vo svete. O jednej z nich informoval napríklad portál csaf.cz v èlánku Rusko : Anarchisté proti policejnímu násilí v Moskvì . Parížski anarchosyndikalisti sa rozhodli vyjadri svoju solidaritu s kamarátmi v Rusku trocha neskôr, 17. mája. Viedla k nej aj skutoènos, že poèas &scarontudentskej demon&scarontrácie v Paríži 6. mája do&scaronlo k spoloènému cvièeniu francúzskych policajných jednotiek CRS a ruského OMON-u. CNT-AIT kontaktovala parížsku skupinu FNB a navrhla symbolickú akciu s cie¾om prejavi solidaritu a ukáza ruským autoritám, že vedia, èo sa deje v Rusku a budú o tom informova.

17. mája organizovala Ruská ambasáda v Paríži vo svojom kultúrnom centre podujatie o ruskej kultúre a literatúre za podpory Nadácie Borisa Je¾cina a Ministerstva zahranièných vecí Ruska. Hlavnou reèníèkou bola sleèna Natalia Narotchiniskaya, bývalá líderka nacionalistickej strany a v súèasnosti dôležitá èlenka vládnucej strany. Je tiež významnou obhajkyòou a podporovate¾kou súèasného režimu v Rusku, teda silného &scarontátu s výraznou úlohou polície. Miesto protestu bolo pre takúto akciu celkom vhodné.

Poèas prejavu spomínanej politièky zaèalo asi tucet èlenov zväzu CNT-AIT a podporovate¾ov krièa slogany proti polícii a &scarontátu, máva transparentom v ru&scarontine a francúz&scarontine a rozhadzova letáky v oboch jazykoch (skoro pri tom zhodili luster ;)). Publikum, ktoré tvorili najmä synovia a dcéry aristokratov v exile z roku 1917 ("bieli") a bývalí "komunisti" (teraz podnikatelia), ve¾mi neocenilo túto náv&scarontevu a aktivistov urazili oznaèením "trockisti" :-) ! Po naru&scaronení podujatia aktivisti pokojne a bez problémov opustili kultúrne centrum.

Pod¾a informácií KRAS Moskva a CNT AIT Paríž-Sever spracoval Michal Tulík

http://www.priamaakcia.sk/?action=v...


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

  Présentation
  Contacts
Déplier Abstention et résistances populaires
Déplier Dossiers
  ESPOIR (Bulletin du SIPN)
  FACE A LA CRISE
Déplier International
Déplier Luttes : actualité, bilans, archives
  LUTTES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
  Publications
  RESISTANCE POPULAIRE
  SOLIDARITE
Déplier Stratégie
  Sur la Toile
Déplier Syndicalisme ?
Déplier TRAVAILLER PLUS ? POUR QUOI ? PRODUIRE ? COMMENT ?
  YVELINES ROUGE ET NOIR

LISTE DE DIFFUSION
      S'ABONNER
     Votre adresse électronique :
     
     
     Un message de confirmation vous sera demandé par courrier électronique.
      Gérer son abonnement.
     Votre adresse d'abonné :
     
     
      CONSULTER LES ARCHIVES

[ Plan du site ] [ Haut ]
Traduction(s):

[ Haut ]

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.