Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]Europa - przestrzeñ wolnoœci (dla kogo?)

Niedziela 6 lipca 2008

Poni¿ej publikujemy t³umaczenie ulotki napisanej przez francuski oddzia³ CNT-AIT (Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników), któr¹ aktywiœci rozrzucili w biurach Lionbridge w Pary¿u i Brukseli.

Czy jeszcze to pamiêtacie? To by³o dawno temu. Na pocz¹tku lat 80., w komunistycznej Polsce, tworzenie zwi¹zków zawodowych by³o ca³kowicie zakazane.

W kraju realnego socjalizmu utworzyæ zwi¹zek oznacza³o sprzeciwiæ siê Pañstwu-szefowi, to oznacza³o, ¿e jest siê zdrajc¹ Narodu. Oznacza³o ujawniæ tajemnice niewygodne dla systemu, a przede wszystkim najwa¿niejsz¹ z tajemnic: ¿e nie wszystko jest ró¿owe, ¿e socjalizm nie jest rajem i ¿e s¹ jeszcze ludzie, którzy walcz¹ o lepsze jutro. Wszechw³adny system by³ nieomylny, nie do ruszenia. Ci, którzy mieli czelnoœæ siê poskar¿yæ, zas³ugiwali co najwy¿ej na reedukacjê lub wykluczenie ze spo³eczeñstwa.

Na szczêœcie, Mur Berliñski upad³. Polska do³¹czy³a do obozu liberalnej wolnoœci i nawet do Unii Europejskiej. A w Europie wolno zak³adaæ zwi¹zki zawodowe.

Czy¿by?

W grudniu 2007 r., ufaj¹c w wartoœci swobody wypowiedzi i stowarzyszania siê proklamowane przez Europê, pracownicy Lionbridge Technologies w Warszawie, jednej z najwiêkszych miêdzynarodowych firm zajmuj¹cych siê t³umaczeniami, utworzyli zwi¹zek zawodowy, Krajow¹ Federacjê Pracowników. To nie by³ zwyk³y zwi¹zek oparty na przyjacielskiej umowie z szefami i pok¹tnych uk³adach i ³apówkach, ale zwi¹zek o zasadach niehierarchicznych...

Jak myœlicie, co siê sta³o?

W kraju realnego liberalizmu stworzenie takiego zwi¹zku i sprzeciw wobec szefa, to zdrada wobec Korporacji, ujawnienie tajemnic niewygodnych dla systemu, a przede wszystkim najwa¿niejszej z nich: ¿e nie wszystko jest ró¿owe, ¿e liberalizm nie jest rajem i ¿e s¹ ludzie, którzy walcz¹ o lepsze jutro.

Tak wiêc, jak za starych dobrych czasów komunistycznych „demokracji ludowych”, ci, którzy byli doœæ naiwni, by potraktowaæ powa¿nie idee wolnoœci “liberalnej demokracji przedstawicielskiej” i za³o¿yæ zwi¹zek zawodowy, mog¹ winiæ tylko siebie. Jakub zosta³ oskar¿ony o autorstwo publikacji internetowej, w której przedstawiono rzeczywist¹ sytuacjê pracowników przedsiêbiorstwa. Zosta³ zwyczajnie wyrzucony na bruk za „szkody wyrz¹dzone wizerunkowi firmy”. Dyrekcja da³a do zrozumienia, ¿e zwi¹zki zawodowe powoduj¹, ¿e przedsiêbiorstwa staj¹ siê mniej konkurencyjne, a akcjonariusze wol¹ inwestycje w krajach, gdzie nie ma zwi¹zków zawodowych, by cieszyæ siê z wiêkszych zysków...

Zwolnienia zwi¹zkowców i tych wszystkich, którzy zadaj¹ zbyt wiele pytañ s¹ na porz¹dku dziennym w Polsce. W wiêkszoœci przypadków, zwolnienia maj¹ miejsce zaraz po za³o¿eniu zwi¹zków zawodowych.

Co w miêdzyczasie robi Komisja Europejska i Parlament Europejski, na który mamy g³osowaæ w 2009 r.? Przyjmuje uchwa³ê, która legalizuje 65-godzinny tydzieñ pracy i zatrudnianie pracowników przez 18 miesiêcy bez podpisywania z nimi umowy. A wszystko to siê dzieje przy zupe³nym milczeniu ze strony partii politycznych i ugodowych zwi¹zków zawodowych... Taka wersja integracji europejskiej gwarantuje, ¿e to, co dziœ siê dzieje w Polsce, jutro bêdzie mia³o miejsce u nas [we Francji]. Je¿eli zamierzasz zadaæ swojemu pracodawcy pytanie o wysokoœæ swoich zarobków, z góry wiadomo jak¹ otrzymasz odpowiedŸ: pos³uszeñstwo, albo wyrzucenie na bruk!

Jedynie utworzenie rozleg³ej sieci solidarnoœciowej ponad granicami daje nam doœæ si³y, by nie ust¹piæ i stan¹æ w obronie naszych praw i naszej godnoœci.

Jakub postanowi³ wytoczyæ sprawê przeciwko Lionbridge w s¹dzie pracy. Jego proces odbêdzie siê 4 lipca. Wzywamy do protestów pod biurami Lionbridge na ca³ym œwiecie, aby wyraziæ nasz sprzeciw przeciwko zwalnianiu pracowników za zak³adanie zwi¹zków zawodowych i ¿eby przypomnieæ udzia³owcom i kierownictwu Lionbridge, ¿e to dziêki wyzyskowi pracowników czerpi¹ oni zyski z dywidendy.

Nie dla wyzysku i globalizacji szefów!

Tak dla globalizacji solidarnoœci !

Atak przeciwko jednemu z nas jest atakiem przeciwko nam wszystkim!

Lionbridge musi przyj¹æ Jakuba z powrotem do pracy!

Bojkot wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.!

CNT AIT (Association Internationale des Travailleurs)

108 rue Damrémont 75018 PARIS

FRANSJIA

contact@cnt-ait.info

http://cnt-ait.info


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.