Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]Lionbridge - doœæ ³amania praw pracowniczych !

Akcja CNT-AIT w Pary¿u i w Belgii

lundi 30 juin 2008

Zwi¹zkowcy z CNT-AIT (Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników) z Pary¿a, mimo ochrony, dostali siê do budynku miejscowego oddzia³u korporacji Lionbridge. Zanim zostali usuniêci przez ochronê, uda³o im siê rozdaæ wszystkim obecnym pracownikom firmy ulotki przedstawiaj¹ce sytuacjê w warszawskim Lionbridge. Rozrzucili tak¿e ulotki w kilku miejscach budynku. Nastêpnie po krótkim starciu s³ownym z dyrektorem i jego ochron¹, wyszli z budynku.


Flamandzka grupa CNT AIT (IWA - Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Robotników) odwiedzi³a 1 lipca biura Lionbridge w Brukseli. Rozdano ulotki na temat sytuacji w biurze Lionbridge w Warszawie pracownikom oraz mieszkañcom dzielnicy.

Lionbridge jest wielonarodow¹ korporacj¹ i ma biura na wielu kontynentach, w Europie, USA, Indiach i Chinach. W grudniu 2007 w firmie powsta³a komisja zak³adowa Krajowej Federacji Pracowników, nowego, legalnie dzia³aj¹cego zwi¹zku zawodowego, opartego na zasadach demokracji bezpoœredniej. Pod koniec stycznia istnienie zwi¹zku i nazwiska jego przedstawicieli zosta³y og³oszone dyrekcji.

Nied³ugo potem, dnia 12 lutego 2008, Jakub G., przedstawiciel zwi¹zku imiennie wskazany uchwa³¹ zwi¹zku jako osoba wyznaczona do kontaktów z pracodawc¹, zosta³ zwolniony dyscyplinarnie, pomimo i¿ jego stosunek pracy by³ chroniony na podstawie Ustawy o Zwi¹zkach Zawodowych.

Oficjalnym powodem zwolnienia mia³o byæ „ujawnienie tajemnicy przedsiêbiorstwa”, „przekazywanie dokumentów wewnêtrznych poza firmê”, „dzia³anie na szkodê pracodawcy przez przekazywanie na stronach internetowych nieprawdziwych informacji”. Pracodawca przypisa³ Jakubowi G. autorstwo artyku³u opublikowanego w internecie, zawieraj¹cego powtórzenie informacji ogólnie dostêpnych (równie¿ na stronach internetowych samej spó³ki Lionbridge). Dok³adne informacje o zarzutach i ich bezpodstawnym charakterze s¹ dostêpne tutaj.

Zarz¹d spó³ki Lionbridge wystosowa³ do zwi¹zku zawodowego dzia³aj¹cego na terenie firmy pismo z proœb¹ o zgodê na rozwi¹zanie umowy z przedstawicielem zwi¹zku. Zwi¹zek odpowiedzia³ niezw³ocznie daj¹c odpowiedŸ odmown¹, ze wzglêdu na brak jakichkolwiek dowodów, które uzasadnia³yby zwolnienie dyscyplinarne przedstawiciela zwi¹zku. Jednak zarz¹d spó³ki nie ustosunkowa³ siê do tego pisma i wrêczy³ Jakubowi G. rozwi¹zanie umowy bez wypowiedzenia podpisane przez prezesa spó³ki.

W przewidzianym w ustawie terminie, Jakub G. z³o¿y³ pozew do S¹du Pracy przeciwko swojemu by³emu pracodawcy, domagaj¹c siê przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i wyp³acenia wynagrodzenia za ca³y czas pozostawania bez pracy. W pozwie powo³uje siê na Art. 32 Ustawy o Zwi¹zkach Zawodowych, który uniemo¿liwia pracodawcy rozwi¹zanie umowy z przedstawicielem zwi¹zku bez zgody zwi¹zku oraz na fakt, ¿e nie dopuœci³ siê czynów zarzucanych przez pracodawcê.

http://lionbridge.zsp.net.pl/?page_id=5


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

  Présentation
  Contacts
Déplier Abstention et résistances populaires
Déplier Dossiers
  ESPOIR (Bulletin du SIPN)
  FACE A LA CRISE
Déplier International
Déplier Luttes : actualité, bilans, archives
  LUTTES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
  Publications
  RESISTANCE POPULAIRE
  SOLIDARITE
Déplier Stratégie
  Sur la Toile
Déplier Syndicalisme ?
Déplier TRAVAILLER PLUS ? POUR QUOI ? PRODUIRE ? COMMENT ?
  YVELINES ROUGE ET NOIR

LISTE DE DIFFUSION
      S'ABONNER
     Votre adresse électronique :
     
     
     Un message de confirmation vous sera demandé par courrier électronique.
      Gérer son abonnement.
     Votre adresse d'abonné :
     
     
      CONSULTER LES ARCHIVES

[ Plan du site ] [ Haut ]
Traduction(s):

[ Haut ]

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.