Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]Sýrbİstan; BÝR GANGSTERÝN ANÝ ÖLÜMÜ

Perşembe 13 Mart 2003

Medyada geniþ yer bulan haberlere göre Amerikan ordusu dünyanýn en büyük bombasý olan dokuz buçuk ton aðýrlýðýndaki bir bomba denemesini gerçekleþtirdi.

AB ve NATO’nun kenarýndaki uydu-devletlerden birisinin baþbakaný, ayný zamanda Sýrbistan ve Karadað’ýn bu örgütlerin koynuna girmesinin en etkin temsilcisi olan, bazý suç çeteleriyle yakýn iliþkileriyle - her çeþit iktidarýn gasp etmesi ve suç iþlemesi için kaçýnýlmaz olan türden iliþkiler - tanýnan Zoran Djindjic bugün Belgrad’da vurularak öldürüldü.

Eðer Zoran Djindjic bilinçlice seçilmiþ gerçek bir hedef ve hoþnutsuzluðun kaynaðý görülerek öfkeli çalýþan sýnýf tarafýndan öldürülmüþ olsaydý, muhtemeldir ki ölümü uygarlýk tarihinde önemli bir olay olarak hatýrlanabilirdi. Böylece adý kötüler klubünde anýlabilirdi: Marie Antoinette, Louis XVI ve Çar Nikolai II Romanov’un arasýnda.

Suçlu Zoran Djindjic, diðer suçlular tarafýndan öldürüldü. Bu çatýþma bizim çatýþmamýz deðil. Bu çatýþma, iktidarý ve yönetimi elinde tutanlarýn daha fazla iktidar ve daha geniþ yönetim için kendi aralarýnda sürdürdükleri bir çatýþma. Bunun gibi durumlarda kaderine mahkum edilmiþ yoksul tebaa ve izleyiciler rolünü oynayan dürüst insanlar hiçbir zaman ne birine ne de ötekine sahip olma.

Þu an yaþadýðýmýz durumda ihtiyatlý olmak önemlidir. Bu olayýn bize, Sýrbistan’daki ezilenlere karþý kullanýlacaðýna dair göstergeler bizi hiç þaþýrtmýyor. Sözde reformlar sürecek, binlerce insan iþten çýkarýlacak ve insanlarýn yaþamlarý özelleþtirme halýsýnýn altýna süpürülmeye devam edecek. Yakýnda göreve getirilecek olan Hackman, seleflerinin þanlý yolunu izlemeye devam edecek. Beþ Ekim isyaný sayesinde kazanýlan ufacýk özgürlük kazanýmlarý geri alýnacak. Üzüntü içinde, yakýnda çýkarýlmasý olasý yasal zorluklarý bekliyoruz.

Devletin empoze ettiði "olaðanüstü durum"un yanýnda, en temel insan haklarýndan birisi olan sendikal örgütlenme ve grev yapma hakkýný çiðneyen çalýþma bakanlýðýnýn korkutucu açýklamasý da en kötü korkularýmýzýn doðrulandýðý anlamýna geliyor. Kuþku yok ki bu durum, tüm muhalif seslere ve direniþi örgütleme çabalarýna karþý mücadele etmek için (devlet tarafýndan) bir bahane olarak kullanýlacak.

Anarko-sendikalist inisiyatif Sýrbistan’daki ezilenlere en temel sorunlardan (yani; ekonomik sömürü düzeni - Kapitalizm ve hiyerarþik toplumsal örgütlenme - Devlet’ten) bir defada ve bütünüyle kurtulmak için güçlü devrimci örgütlenmeler içinde örgütlenme çaðrýsý yapýyor. Ýþte o zaman özgürlük, eþitlik ve dayanýþma sözcükleri gerçek anlamýna yeniden kavuþabilir.

Anarko-sendikalist inisiyatif çalýþma bakanlýðýnýn emirlerini reddederek olasý tüm yollarla sürekli eylemliliðini sürdürmeye devam ediyor ve sýnýfsal amaçlarýný bir gangsterin ölümüyle kanatmak istemeyen tüm insanlarla dayanýþmasýný ilan ediyor.

Baþka bir savaþ mümkün: sýnýf savaþý

Belgrad

12 Mart 2003

Anarko-Sendikalist Ýnisiyatif Sekreteryasý


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

  Présentation
  Contacts
Déplier Abstention et résistances populaires
Déplier Dossiers
  ESPOIR (Bulletin du SIPN)
  FACE A LA CRISE
Déplier International
Déplier Luttes : actualité, bilans, archives
  LUTTES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
  Publications
  RESISTANCE POPULAIRE
  SOLIDARITE
Déplier Stratégie
  Sur la Toile
Déplier Syndicalisme ?
Déplier TRAVAILLER PLUS ? POUR QUOI ? PRODUIRE ? COMMENT ?
  YVELINES ROUGE ET NOIR

LISTE DE DIFFUSION
      S'ABONNER
     Votre adresse électronique :
     
     
     Un message de confirmation vous sera demandé par courrier électronique.
      Gérer son abonnement.
     Votre adresse d'abonné :
     
     
      CONSULTER LES ARCHIVES

[ Plan du site ] [ Haut ]
Traduction(s):

[ Haut ]

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.