Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]Emma Goldman
Hawserî û ewîn

Wergêrran: http://www.hezhean.kurdblogger.com/

samedi 24 mai 2008

aya hîç peywendî ya hawahengîyek lenêwan ewîn û hawserîda heye?

têrrwanînî zorbey xellik lemerr hawserî û ewîn bemcoreyeke tewkerî yek û hawmanan û leheman hokarhweserçawedegirn û wellamî heman xiwastemrovîyekan dedenewe. Wek giþt boçûnegelîyekanî dî em boçûneþ be(xurafe) û narrosnî piþt esturenek bewaqî’yet û rastî.

Ewîn û hawserî hîç þtêkî hawbeþyan nîye, dûrî em dû çemkeleyekewewek mawey nêwan cemserî bakûr û baþûre, lerrastîda em diwanelebo yekitr nakok û lenawberî yekin. Hellbetebê þik hendêk le hawserîyekan serencamî ewîn bûn, ger çî, nek leber ewey keewîn bûnî tenya lehawserîda detwanrêt biselmênêt, bellku firetir leber ewey kekesanêkî kem detwanin waz ledab û nerît bên. Ewrrokejmareyekî zor lejnan û pyawan hen ke hawserî boyan bê kellik û xendeawerebellam leber bîrurray giþtî û komellayetî deçnejêrbarî. Beherhhall legell ewey kehendêk lehawserîyekan leser payey ewîn pêkhatûn û legell ewey ke hendêk car seencamî ewîn hawserî debêt, min dellêm em þtebebê leberçawgirtinî hawserî serdegirê nek behoy ewewe. Lelayekîtrewe em bîrkirdinewebetewawî helleye,kepêywayeewîn serencamî hawserîye. Lehendê barî hellawêrdeda debîstîn, kelenmuneyekî sesurrhêner (mu’cîze) asay hawserîyekda, hawserekan paþ hawserîkirdin debneewîndarî yek, bellam bedîtnî em þtelenzîkewe,derdekewê, keem þteperrupînekirdinêkî aþkirayelemerr pirsigelêkî naçarî û zorekî. Bedillnyayyewerrewtî geþey sud lêwergîraw leberamber yekitrda firelexorrsikî, çirrî û cwanî ewînewedûrewbebê ewanegermugurrî hawserî debê pestibûn boherdû jinew mêrdekebiselmênê.

hawserî lebarî seretayîda rêkewtninameyekî aburîye, rêkewtninameyekî bîmeyy. Em rêkewtninamelegell rêkewtnî bîmey jyanî rojaneda tenya cyawazî lewedayekepabendigertire, abilloqedertir, wirditru tewawtre. Taybetmendîyekanî ta radeyekî zor þyawî berawrdikrdnin legell sermayeguzarîyebiçukekan. Lerrêkxistin û bestinî rêkewtninamey bîmeyyda, kesekenrixekebedolar û senit dedat û hemîþehellbijêrer û azade kedirêjebeparedanekenedat. Leberamberda gerçî qazanic û padaþtî jin hawserêke, bellam wî bebenawnawbang, jyanî taybet, rêzî kesayetî û jyanî xoy betewawî, hezênekey " ta seremerg" dedat. Sererray eme, bîmey hawserî naçar bewabesteyyekî hemîþeyy, jyanêkî miþexorane, bêsûdî tewaw û wabestebekomellgey dekat. Pyawîþ gerçî bac û zyanekanî dedat, bellam ewey kesnûrî wî kirawetre, hawserî, jyanî wî beendazey jinêk bertesik nakatewe. Pyaw kot û berteskîyekanî firetir leçwarcêweyekî aburîda hest pêdekat.

bemcorediruþmekey dantele"dozex"da betewawîlegell hawserîda deguncê: " engo kedênhêredest lehemû þtêk biþonewe."

ewey kehawserî þikstêkehîçkes bêcgelekesanî firegemje, nikollî lênakat. Çawgêranêkî giþtî beamarî cyabûneweda besetaweku derkewê, ketallî hawserîyekî sernekewtû beç radeyeke. Hîçkam lederbirrînekillêþeyyekan wek lawazî yasay hawserî û peresendinî bê bendubarî û herzekarî lejnan da em rastîyedernabirrê, keyekem, leher diwazdehawserîyek yekdanebelêkcyabûnewekotayî dêt; duwem, lesallî 1870welêkcyabûnewekan le28 bo 73 bo her sed hezar kes ledanîþtwan zyadîkirduwe; sêyem, (zîna) têkellawî sêksî labelayî lesallî 1867 leber cyabûnewele270.8% zyadîkirduwew çwarem, amarî hellatin lexêzan 269.8% zyadîkirdiwe.

sererray em amareberçawe, zorêk lekesayetîyehellkewtew edebyekan, firetir em babeteyan runkirdotewe. [ robêrit hêrîk honerî birîtanî Robert Herrick 1571 -1674 ] leberhemêkîda benawî " legell yekdî" , [ pînêro 1855 - 1934 Arthur Wing Pinero [þanonus û ekiterî benawbangî kotayî serdemî vîkitoryayî lebirîtanya le" guzergey nêwerrast"da, [ yugnewaltêr Ugene Walter] le" tewaw diraw" û jimareyekî zorîtir lenûseran, qiseyan lebarey bî berhemî, mandukerî , azarawî û kurthênanî hawserî wek hokarêkî hawahengî û têgeyþtin dedeneberbas û lêkollînewe. Lêkollerî komellayetî bîryar, hergîz birrwa bexoy nahênê leberamber pasawerrukeþenasrawe gelîyekanda. Wî debêt leçonyetî jyanî xoyî regezekan beþêweyekî qulltir serncî bidatê, taweku boy derkewê keboçî hawserî firekaresatbarî xoy nîþandedat.

[ êdiward karpênter 1844- 1929 nuserî soþyalîstî birîtanî, ledestipêkeranî bizutnewey anarkosendîkalîzim û piþtîwanî lehawrregezbazan ] pêywayekelepiþt her hawserîyekewejîngeyekî hetayî dû regez heye. Jîngeyekî firecyawaz leyek, kejin û pyaw debêt beþêweyekî namo beyek tyayda bimênnewe, lêkdabirraw behoy xurafewe, xu û rêsawe. Hawserî hêz û twanay geþey zanyarî û rêzî beramber bo herdûla, kebebê ewaneher dezgeyek çarenûsîþkiste,nîye.

[ hênrîk îbisin 1828 - 1906 þanonusî benawbangî nerwîjî, nuserî " yaney bûkeþuþe" ], kedijî giþt dirokomellayetîyekane, boy heyeyekem kes bûbêt, kederkî em em rastîyey kirdibê. Nura [ yekê lekesayetîyekanî þanoyî yaney bûkeþuþe] hawserekey becêdêllê, bellam nek leber ewey keledest erkekanî hîlak bû bû ya leber ewey kehestî bepêdawîstibûnî mafî jinan dekird ( bewcorey keboy heyerrexnegirêkî hakezayî guman bikat), bellku leber ewey keew boy derkewtbû kebomawey 8 sall legell kesêkî namoda jyabû û çûbuwe jêrbarî mnalekanî. Aya bem pêyehîç þtêk letemenêkî hawbeþî nêwan dû namo pêkenînawî û pesttir heye? Guyahîç pêdawîstyek lelayen jinewebo nasînî pyaw learada nîye, tenya þtêk kelerrwangewîyewegirngî heyepaþekewtî dahatekanî pyawe. Bem pêyeta ewendey ke degerrêteweser pyaw ç þtêk bo nasîn heyeewey lêderkey kejin rwalletêkî cwankîlew rû lederî hebêt? Sererray emehêþtakeem bawerremezhebyeman nexistoterrû, kepêywayejin xawenî gyan nîye[!] , ewey kewî tenya aferêndiraêkî rûtebo pyaw, keleperaswî pyaw dirustikrawew tenya bo asudeyy û aramî ew pyawegewrew behêzekelesêberî xoþî detrisê hatotebûn.

lewaneyeçonayetî kemî kerestey ew cêyey, kejnî lê berhemhênrawelêpirsirawî pestî û y xiwarî wî bê! Leher barêkda, ger jin xawenî gyan nîye, îtir ç þtêk lemerr wî bo zanîn heye? Bêcgelewey, herçî jinêk gyan û derunî biçukitrî hebê, darayyekanî wî wek hawserêk zyatir debin û asantir û xêratir detwanêt xoy lehawserekeyda bitwênêtewe. Ewemlidanî koylaneyebebebantirbûnî pyaw kepêkhatey hawserî lem mawedurudirêjeda dest lênediraw hêþtotewe. Henukelewêwekejin degerrîteweþwênî xoy, peykerey pîroz û parêzrawî hawserî bereberelawaz debê û hîç coredilldanewew axhellkêsanêkî sozawî natwanêt berî pêbgirê.

her lemndallîyewe, bekiç dewtrêt, kehawserî diwa amancî ew debêt, bemcoreperwerdew rahênanî wî, debêt berew em amancearastebikrê. Wî, wek berxîpayîzbo serbirrîn, bo weha karêk amadeye. Lem bareda, bedesepaçeyy tewawe, wî kemtir lepîþewerêk lemerr karekey, mafî zanînî lemerr rollî wek hawser û dayk heye. Em þtebo kiçêkî berrêz, bêþermanew naþîrîne,keþtêk lebarey peywendî jin û mîrdîyewebizanê! Bellî, leber nakokbûnî legell abirrumendî, pêwîstekebellên û peymanî hawserî þtêkî qêzewn bigorrê bepakitrîn û pîroztirîn pêkhate,becorêk kebehîc corêk bwêrî pirsyar û rexney têda nebê. Lem bareda eme mamellew têrrwanînî parêzeranî hawserîye. Bemcorewî pêdenêtepeywendîyekî hetayî legel pyawêk û xoy gêc wisergerdan, lexobêzar û lerradebeder lepeywend besruþtîtrîn û tendirustirîn (ghrîze)watesêkis lederewey her pîwerêk xoy debînêtewe.bedillnyayyewedetwanrêt butrêt, kerrêjeyekî zorî dilltengî, nawmêdî, bertengî û sikalla siruþtîyekanlehawserîyewen behoynahuþyarî lemerr pirsigelî peywest besêkseweserçawedegirn ( keem þtewek berrêzî û abirrumendîyekî gewrestayþ dekirê!) emebehîç þêweyek zyaderrewî nye,eger billêyn keþtêk firetir ledanîþtwanî willatêk leber em rastîyeefusawîyelêkhelweþawnetewe.

bem pêye,eger jin berradey pêwîst pêgeyyu û azad bê taweku nhênî û hêmakanî peywendî sêksî bê danpyanan û molletî dewllet û kilîsa fêrbê, ewa wî wek hawserêkî neguncaw bo pyawêkî berrêz[!] sizawar demênêtewe( rêzêk kekeleputêk û gîrfanêk paredegirêtewe). Aya hîçþtêk sukayetîkeranetir lem têrrwanîneheye, kejnêkî pêgeyu, tendirust û pirr wizew jyan û arezûmendî, xiwastesruþtîyekanî retkatewe, arezumendîyefrawanekanî destemokat û lenêwberêt, zyan betendirustî xoy bigeyênêt û bîrkirdinewey xoy bertesik katewe, lequllyezmûnî sêksî, xoy dûr bigrêt bo ewey kepyawêkî baþ peyda bibêt û wî wek hawserêk pesend bikat ? Emeberrêkî manay hawserî egeyênê. Bemcore, diwacar bêcgeleþkisxiwardin encamêkî key debêt? Emeþtêke, eger çî girngî kem nîye,hokarêkekehawserî leewîndarî cyadekatewe.

serdem, serdemî waqî’yetekane. Ew serdemey kerromyo û julêt begyanbexiþîn leberamber nefret û turreyy bawkanyan westaneweya ew serdemey kegirçin lepênaw ewînî xoy xiste ber tane û teþerî hawsêkanî beserçuwe. Ger lehendê helumercî kem wêneda, lawan rêgebexoyan biden taweku lerromansîyetî ewînêk lepîrekaneweserncyanî rakêþaweçêjî lêwergirn, serkut û amojgarî dekirên taweku pesend û mentîqî bin.

waneyekî morrallî, kebekiçan diraweewenîye, ke aya pyaw karayî leser ewînî wî danawe, beç radeyek lexoyda hest bem þtedekat? Bellam lêreda pirsyar eweye,ke" ta çende"? Tenya meþxelleylejyanî waqî’î emrîkyekanda: aya pyaw detwanê jyanêk pêkewebnê ? Detwanêt lehawserekey biparêzêt? Emetenya pasawderîhawserîye. Berebereem endêþeyeserapay hoþî kiçan pirrdekat. Xewnekanî wî, mangeþew û maçî ewîndarane, firmêsik û xendenîn. Wî xewn begerran bo kirrîn û çenedan legell firoþyarda debînê. Hejarî gyanu astinzimî hokarêkin keledyardey hawserîda kirawnetebniçîne. Dewllet û kilîsa hîç boçunêkîtir pesend naken, tenya leber ewey, keemanehokarêkin kedewllet pabend beçawedêrî jin û pyaw deken.

bêguman kesanêk hen, ke ewîn wek têgeyþtinêkî firawantir ledolar û rêsakan leberçaw degirn. Betaybet em þtebo ew çînerraste,kepabendîyeaburîyekan ewanî naçarkirduwe,kepiþt bexoyan bibestin. Gorranêkî gewrelepêgey jinda, kebehoy hokarêkî behêzewepêkhatuwe, hellbetegewrew naasayye,katêk khêmesernic bideyn keem þtelemaweyekî kurditda lejnanêkda kepêdenênemeydanî pîþîsazyewerrwîdawe. Þeþ milyon jinî muçewergir, þeþ milyon jin kemuçey yeksanyan legell pyawan heyetaweku behrekêþî bikrên, dizyan lêbikrêt, lenarrezayetî û mangirtinekanda beþdarî biken, bellê tenanet birsyetîþ bikêþin. Þtêkî tir nîyeserwerî min ?!!! bellê þeþ milyon hêzîkar lepîþey corawcorda leberzitrîn karehoþyekaneweta dijwartirîn karî cesteyy lekan û hêllekanî þemendefer, tenanet hewallderekan û polîsekan. Bedillnyayyeweewan lekot û bendî destibeserî tewaw rizgaryan buwee

legell emeþda jimareyekî firekem leleþkirîjnanî muçewergir wek þtêkî hemîþeyy pirsî karkirdin leberçawdegirn. Pyawan, bebê gwêdaneewey keçendepekkewtebûbn, wa rahatûn keserbexo û piþtibestû bexo bin. Bellê minîþ dezanim kehîçkes leaburî piþt þikênî êmeda waqî’en serbexo nîye. Bellam hêþtakedamawtrîn corî pyaw nefretî leweheye, kemþexorbêt bêt, leher barêkda, lewey keawa wêna bikrêt.

jin pêgey xoy wek hêzî karî katî dadenêt, keleyekemîn helda dexrêtelawe. Leber em hoyeye,kerrêkxirawkirdinî jinan leyekêtyekargerîyekanda zor dijware. " boç debêt min beyekêtyekewepeywest bim ? Min benyazim keþu bikem , kebibmexawen karxane" aya her lemnallîyewefêr nekirawe,keem pirsewek diwabangewaz leberçaw bigrêt? Wî xêra fêrdebê, kemallekey herçendeewek karxanew zîndan zor gewrenîye, belam xawen û parêzey firewefadarî heye, kehîç þtêk natwanêt ew rizgar bikat. Egerçî lehemûy azarawîtir eweye,kemall le çing karî kirêgirteazadî nakat, bellku tenya erkekanî zyatir dekat.

bepêy diwatrîn amarî derkiraw lelayen komîsyonî " kar û muçe, zyadbûnî danîþtwan" 10%î kargeranî muçewergir lenîwyorik hawserîyan kirduwew hêþtakedebê wek kargeranêk bekemtirîn birrî heqdest lecîhanda, dirîjebekarekeyan biden. Bem layenetrisênere, karî sextî malleweþ zyad debê û bemcoreç þtêk leparêzgarî û ragirtinîmall demênêtewe. Lerrastîda, tenanet kiçêk leçînî nêwencîþ natwanêt baslemallî xoy bikat, lewêwekeewepyawekesnûrî hellsuranî wî dyarî dekat. Girngîþ nîyekemêrd, dillberdêkî ajell reftar ya dilldarêkî xoþwîstiraw bê. Ewey kedemewê nîþanî bidem eweyeke, bellê, lehawserîda, benyazçakî pyaw, jin debêtexawen mall ( bellam ç mallêk ? Mallemêrdêk ketêyda sallyanî sal jyan dekat) taweku ewey berebere, serapay cîhanbînî lemerr jyan û karubarî miroyî beastêkî nizim û pest û bê nirx û hîçî þwênêk (malêk) ketêyda jyan dekat dadebizê! Seyr nîyeem jyanelewî bûnewerêkî kurtebîn, pirheruhurya û wersiker bisazê û herweha , hergîz seyr nîyeeger bûnî weha jinêk, pyaw lemall wedernê! Jin lem malle(zîndanî bêgarkêþîye)da naçîtehîç cêyyek, eger byewêt, cêyek bo royþtin þik nabat! Lelayekî tirewe, beserbirdinî herçendeserdemêkî kurtî jin û mêrdayetî bese, taweku hêzî jin bo jyanî derewey xêzan lenêw berêt. Bereberelerruxisar û xoderxistinda bê sernic debê, qellew mandû debêt beþêweyek, kepyaw rûy lêwedegêrrê witenanet firetir riqî lêdebêtewe. Çebarêkî dilltengikeraney þerrawîye, na?!

Bellam lebarey minalleweçî? Eger hawserî nebwaye, çon deparêzran? Lebnerretda emegirngtirîn pirs nîye lehawserîda? Yan nexêr? Fêll û tellekebazîye! Behebûnî parêzgarî hawserî lemnallan, hêþtakehezaran zarok, destikota û bê xan û lanen. Legell bûnî hawserîda, yaney bêserperþtan û (dartadîb) zîndanî minallan rojberoj firetir debin. Damezrawey bergirtin lelêdanî minallan rojanelegell sedan perwendelemerr xirap cullanewey daykan û bawkanî mîhreban [!] rûberrû debnewe, bew hîwayey kebo minallanî bêçare, serpenayekî asayþtir û mîhrebantir dabîn bikat; karêk keewrroke, þanazîyekey dedirêtepall Gerry Elbrdge - 1744 - 1814 ] ] cêgirî serokkomar emrîka.

Lewaneyeke hawserî ew twanayey hebê, keespêk berêteserkanî, bellam aya têrawî deka? Lewaneyeyasa, bawkêk kexercî mall û minallî nekêþê destigîr bikat û bergî tawanbarî bikateber, belam aya bem karebirsyetî minallan lenêwdeçêt? Eger bawka karêkî bo muçebedesthênan nîye, eger þunas û nawnîþanî bekirdinesercadey minallekey deþarêtewe, ey rollî hawserî çîye? Yasa bekardebirêt taweku pyaw bikêþinepay dadgey dadiwerî û diwatir lepiþt dergedaxrawekanewe, dadiweranebîþarnewe; bellam diwacar, cêy xallî hêzî karî bawk bemnallî bêserperþt dedirêt, na, ememafî herêmî dadgere. Minallan legell bîrewerî nawmêdikeraney bawkanêk kebergî xet xetyan poþîwe, jyan beser deben.

Hawserî ke beparêzerî jyanî jin dejmêrdirêt, bêcgelekaresatî nefretawî û þume. Em parêzereqêzwenew wersikere, bexrapew sukayetî þarawe, pilew kesayetî miroyî têkdeþkênê, emeparêzgarîyekekelem rêsa mîkirobawîyeçawerrwan dekirêt.

Hawserî hawþêwey sermayedarîye( sîstemîk keewîþ wek hawserî bawksalaraneye). Mafî reway mirov pêþêldekat, ber begeþew pêgeyynî degirêt, cestey deþêwênê, lenezanî û lawazî û wabesteyyda raydegirê. Paþan, damezraweyekî xêrxiwazî dademezrênê taweku diwahemîn serçawey derûn berzî mirov geþawekat.

Hawserî, jin dekatemþexor, bargiranî, nanexor. Lejyanda twanayî rubewrrûbûunewey lêdestênêtewe, huþyarî komellayetî lenêwdebat, têrrwanîn û xeyallî lepelupo dexat û paþ tewawbûnî emane, parêzgarî lîkirdinî sozawî û lawazî lawêneraney desepênêt. Dawêkî hellxelletênerane, awejûkirdinêkî aþkira. Galltecarîyek ke( bemlhurî bêperde) yarî bekesayetî mirov dekat.

Eger dayk bûn, ballayî siruþtî jin bê, ey boçî bas leewîn û azadî deken? Bellam hawserî awat û arezûy jin desutênê û dukellekey beba deda. Aya bejin nallên, kebibebedayk taweku geþebikey ? Aya emerrêgir nîyelegeþey jin? Aya serbadan lexofroþtin lepênaw bedesthênanî daykayetî bemayey þerim û nengî nazanin? Aya ewetenya hawserî nîye, kedan beweha daykayetîyekî zoremlê û qêzewnda denêt? Eger mebestyan ledaykayetî berhemî hellbijardinêkî azadane, ewînêk, berhemî xoþî û soz bûaye, behîç corêk amadenedebûn karêkî wa biken, kekekillawî tawanbarî bixrêteser aferîdekey û bemorî tirsinakî zollî bangî biken. Hawserî bo bênawerokkirdinî ew þtanebuwekepagendî bo dekat, hawserî betawangelêk dij bedaykayetî bo hemîþelexoþewîstî bêbeþkirawe. Ewîn behêztirîn û qulltirîn tuxmî jyane, mijdederî hîwa, xoþî û þadî; ewîn serbader legiþt yasakan, giþt rêkewtnekan; ewîn azadanetrîn û pirrmayetrîn destimayey çarenûþ; çon detwanrêt awa hêzêkî kara legell rêsay pestî dewlletî- kilîsayî minall xistinewe beyek biçwênrêt? Ewînî azad? Meger ewîn bêcgeleazadî detwanêt þtêkî kebêt?

Lewaneyebitwanrêt mêþik bikrrdirêt, bellam ewîn hergîz. Lewaneyebitwanrêt beser cesteda zallbî, belam bekarbirdinî giþt hêzekanî serzemîn natwanin beser hêzî ewînda serkewn. Detwanrêt dest beser willatî zorda bigîrêt, bellam beser ewînda hergîz. Detwanrêt gyan kotuzncîr bikrêt, belam leberdem ewîda bêcgelegirfitarbûnî natwanrêt hîc karêk bikrêt. Detwanrêt wek padiþayek leser texit danîþît û bedezgey panuporrî milhuraneweferman derkeyt, bellam bebê ewîn giþt emanebêbayexin. Hejaranetrîn kelawebetîþkî ewîn pirrjyan û gerim û razawedebê. Beewîn lawaztirîn hejar debêtedewllemenditrîn padiþa. Erê, ewîn azade; bêcgeleazadî lehîç þwênêk nîþtecê nabê. Ewîn, leazadîda, lexoy pirrdebê. Eger ewîn leþwênêk reg dakutê, hîç yasa û rêsayek, hîç dadgeyek natwanêt rîþekêþî bikat. Baþeeger zewî neyar(bayr) bêt, hawserî çon deyewê bêteber? Emþte, wek diwa peleqajêy nawmêdaney jyaneberamber merig.

Ewîn pêwîstî beparêzgar nîye; cunkepasewanî xoyetî. Ta serdemêk keweçew newey mirov regyan leewînda bê, hîç minallêk bê serpena û birsî nabêt û çîtir hest benebûnî soz nakat. Min bawerrim bemeheye. Min jinanêk denasim kebeewîndarî beramber pyawanêk kelerrstîda xoþyanwîstin, lexoyan daykanêkî azadyan çêkird. Minallanî hawserî, letaw nebûnî serperþtî, girngîpêdan û lexobirduwîy azardekêþin; lekatêkda kedaykî azad [mebest ledaykayetîyebebê hawserî] twanay bexiþînî giþt em þtaney heye.

Parêzeranî raberayetî û serwerî, tirs û gumanyan leserhelldanî daykayetî azad heye, neka ew destikewt (amtyaz)aney lecêkewteyy hawserîda bedestyan hênawn, ledestyan biden. Bê hawserî, kê deçêteþerr? Kê parebedest dênê? Eger jinan lemnall dirustikrdnî bê bendumerc xo laden, îdî kê debêtepolîs û zîndanewan?! padiþa û serokkomar wisermayedar û keþîþekan, hemûan hat û hawaryane "xellkîne, xellkîne"; xellkanêk, kedebêt manewe(xorragirtin)yan benrixî gorrînî jin beamêrêkî rût (tewaw), dabîn bikrêt. Lerrwangey emanewehawserî, derîçey dillnyayyebo pêþgirtin lewaqîy’yetî tirsinak û zyanbexiþî daçllekanî sêksî jin. Bellam tewawî em hewllesrrkeranebê serencam demênnewe. Giþt fermanekilîsayyekan, zallî rêsakan û sepandineyasayyekan bêsûd debin. Jinan nayanewê çîtir leberhemhênanî neweyekî nexoþ û lawaz û bêkellk, kebar û twanay hatnederewey le çing nebûnî û koyletîda nîye, hawbeþ bin. Leberamberda, minallanî baþtir û kemtir dexiwazn, kegiþtyan berhemî hellbijradnî azadanew hemûan lejêr sabatî ewînda perwerdebûbn; nek ewey, keleencamîzoremlêyy hawserî ledayk bûbin. Feylesufemorrallîstekanman, hêþtakefreþt mawelebarey hest belêpirsirawetî kirdin beramber minallan fêrbin, erik û peyamêk kebeewînî azad lesîney daykdabo hemîþebêdar demênêtewe. Jin, cwanî bedaykbûnî berrêzane nagorrêtewebeledaykbûnî bûnewerêk, kebirryarelekeþêkî bogen û mergibarda ledayk bêt. Eger birryarbêbibêtedayk, pêyxoþebaþtirîn û benrixtirînî ew þtaney keheyetî, beaferîdekey bibexiþêt. Jyan legell minall, amancî wîye; wî dezanê, ketenya bem amancedetwanêt leaferandinî jinan û pyawanî þyawda beþdarbêt.

Îbisn, hellbetelewênakirdinî alvîng da derkêkî roþinî ledaykêkî azadehebuwe. Allvîng, daykêkî nimûneyy bû, çunkelehawserî bward(piþtî kirdehawserî) taweku firînî gyanî bibînê, taweku bigerrêteweser kesayetî xoy, taweku gyanî bêteweber û betwana bêt. Efsus keneytwanî azîzî jyanî, ozvallid rizgar bikat, bellam têgeyþt keewînî azad, takerruxisarî cwanî jyane. Kesanêk kewek allvînk, bo raçenînî gyanyan, xiwên û eþkyan riþt bo huþyarbûneweyan, hawserî bebêmana û galltecarî û puç dezanin û wazî lêdênin. Ewan dezanin keewîn kem temen bê ya hemîþezîndû, tenya rêgey roþinebo aferandinî neweyekî çalak û binyatnanî dunyayekî nwê.

Lebarî pestî henûkeyda, ewîn, bo zorbeþtêkî namoye. Dûrkewtnewelêy û xirap têgeyþtin lêy botebaw(mod). Talleawrîþmî û naskekanî ewîn, bergey fiþar û pêkdaçûnekanî rojanenagirn. Gyanî ewîn dijwar û dewllemendew tewaw legell heraw huryay qêzewnaney komellge naguncêt. Ewîn legell kesanêkda kexiwazyarî wîn, degirîê, azardeçêjê û ax helldekêþê; çunkenaçare bêserencamî her rojeyan lehewlldanda bo girtinî qellay ewîn, çawdêrî bika.

Rojêgarêk, pyawan û jinanêk radebin ketwanay çûneew qellayeyan hebêt. Ewan xoyan degeyênneew qellaye,taweku lerrunakî û germay ewînda xawên bibnewe. Eger dunya, weçexistinewebepeywendî binçîneyy dostane, behawdillî û lêk têgeyþtin bispêrêt; nek hawserî, bellkwewîn bikateçawdêrî em þte, ç xyalêk, ç wênakirdinêk, kamelêhatûyy honerane (þa’îrane) detwanêt betwanayî weha jinan û pyawanêk wêna bikat.

serçawey lêwergîraw: * www.khushe.ir * bedaxewelem sateda mallperrî (xuþe) girfit ledomeynekeyda heyew bo xiwêneran nakirêtewe, detwanin bo bedesthênanî deqekey serdanî em besterebiken:

==================== Many Thanks to Hezean ! http://www.hezhean.kurdblogger.com/


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

  Présentation
  Contacts
Déplier Abstention et résistances populaires
Déplier Dossiers
  ESPOIR (Bulletin du SIPN)
  FACE A LA CRISE
Déplier International
Déplier Luttes : actualité, bilans, archives
  LUTTES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
  Publications
  RESISTANCE POPULAIRE
  SOLIDARITE
Déplier Stratégie
  Sur la Toile
Déplier Syndicalisme ?
Déplier TRAVAILLER PLUS ? POUR QUOI ? PRODUIRE ? COMMENT ?
  YVELINES ROUGE ET NOIR

LISTE DE DIFFUSION
      S'ABONNER
     Votre adresse électronique :
     
     
     Un message de confirmation vous sera demandé par courrier électronique.
      Gérer son abonnement.
     Votre adresse d'abonné :
     
     
      CONSULTER LES ARCHIVES

[ Plan du site ] [ Haut ]
Traduction(s):

[ Haut ]

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.